Mottagelse av Næringsprisen for 2022 i Vestnes Kommune

Bauta Group  |  15. Dec 2022

I dag ble næringsprisen for 2022 i Vestnes kommune overrakt. I den forbindelse holdt både John Arve og Daniel hver sin tale. Disse kan leses i sin helhet her.

Foto: Edmund Melkild

John Arve Sundet sin tale:

Det er med en viss overraskelse og stolthet vi står her i dag!

Først vil jeg rette en stor takk til Ellen Marit Dimmen Vik som forslagstiller, og til formannskapet i Vestnes som fant BAUTA Group verdig til å motta Næringsprisen for 2022.

Det var en stor overraskelse, og overhodet ikke noe som vi hadde sett for oss. Når det først var et faktum og vi begynte å se på hva vi hadde skapt - må vi være så ærlig å si at vi tross alt synes det var fullt fortjent! 😊

Jeg tenkte jeg skulle si noen ord om det å skape. Det sikkert mye som kunne blitt nevnt i den sammenheng, men jeg har valgt å nevne tre forutsettinger som jeg mener må være på plass for at man skal kunne lykkes med å skape og ha vekst.

Det første som jeg vil trekke frem som en viktig faktor og en forutsetning for at man skal kunne utvikle seg, er kanskje noe som vi i hverdagen har litt for lett til å ta som en selvfølge. For å drive utvikling betinger det at man får være frisk. Å utvikle, bygge og vokse er ingen 7–4 jobb! For å kunne ha nødvendig overskudd til å bruke den tid som kreves, så må helsen spille på lag. Det er ikke en selvfølge!

Det andre forholdet jeg vil trekke frem, og som man er avhengig av og gir muligheten til å kunne skape, det er at man evner å tjene penger på det arbeidet og de tjenester som er grunnlaget for driften. Man kan helt sikkert skape og utvikle seg, også i år der det ikke går så bra, men skal man skape over tid er man helt avhengig av å ha en regelmessig fortjeneste. Vi har vært heldige/flinke og tjent penger alle de årene vi har hatt drift. Til dels gode penger, vår bransje tatt i betraktning. Med det har en viktig faktor for utvikling vært på plass.

Det siste forholdet som jeg vil trekke frem som er viktig, er at de som sitter på pengesekken faktisk må være villig til å bruke av de pengene som tjenes, til å skape. Det hjelper lite at det tjenes penger om de settes på bok eller benyttes til private formål. Vi har benyttet mye av de pengene vi har tjent på utvikling!

Vi har kjøpt opp helt eller delvis en del bedrifter, noe som har vært et viktig bidrag til den veksten vi har hatt, og vil bli en viktig faktor for vekst i fremtiden.

Januar 2020 kjøpte vi opp stålavdelinga i SPO, og med det også kundeforholdet til tre verft. To av de verftene er i dag på 2. og 3. plass på listen over de kundene vi har flest produserte timer hos.

I mai 2020 kjøpte vi opp Total Elektro, hvilket gjør at BAUTA Electro kan ha muligheten til å være en selvstendig tilbyder innenfor både land og maritime installasjoner. Det er en forutsetning hvis vi skal ha «livets rett» og er et must for videre utvikling.

I august i 2021 kjøpte vi opp S.S Industrier og Nordvest Sveis, på Skåla utenfor Molde. Nordvest Sveis, nå BAUTA Construction har alt av sertifiseringer og godkjenninger til å bygge hva det måtte være av stålkonstruksjoner.

Det kommer fortsatt til å skapes en del innenfor olje og gass. Vi vil se et økt fokus på fiskeoppdrett til havs, samt at betydelige deler av tilgjengelige havområder vi bli beslaglagt til vindkraft. Gjennom oppkjøpet av BAUTA Construction har vi satt oss i en posisjon til å være en del av alt dette. Vi har skrevet en intensjonsavtale med en stor Norsk aktør som gjør at vi vil være en viktig bidragsyter for den utvikling som skjer langs Norskekysten i fremtiden. Det som nevnt hadde ikke vert mulig om forutsetningene ikke var til stede.

Det er mange som kommer og gir utrykk for at de er imponert over hva vi har fått til. Det setter vi veldig stor pris på! 😊 Det er også mange som kommer med en pekefinger og sier at «nå må dere passe på så dere ikke går for fort frem, og vokser for fort». Jeg må meddele at vi ikke synes det er like kjekt. Jeg tror det er noe iboende i oss nordmenn at vi må komme med slike «advarsler» - så kan man stolt si i etterkant at «hva var det jeg sa», om noe skulle «gå til skogen». En ting er jeg helt sikker på! At skulle det første vi tenkte på når vi slår opp øynene om morgenen være at «nå må vi passe på at vi ikke går for fort frem og vokser for fort», så kan jeg garantere at vi ikke hadde vært der vi er i dag!

Det er gjerne slik at vi har gjort noen vurderinger i forkant av de valg som tas. «Bank i bordet» så har de vurderingene så lang vært riktige. Det kommer nok helt sikkert tilfeller der vi ser i ettertid at noe kunne vært gjort på en annen måte, eller i verste fall ikke burde vært gjort i det store og hele. Det må være lov å feile! Uten å tørre å feile, tror jeg også det blir svært vanskelig å drive utvikling. Lykkes vi med 8 av 10 etableringer, så vil vi være svært fornøyde! Gjennom det har vi mest sannsynlig etablert mange nye arbeidsplasser og skapt ytterligere verdier som igjen vil være grunnlag for ytterligere vekst.

Som jeg har nevnt før, så hadde jeg aldri trodd den dagen jeg startet, at vi skulle være der vi er i dag. Vi har hatt en formidabel utvikling - på kort tid! Når vi nå ser hva som faktisk har vært mulig å få til, er vi ikke i tvil om at det ligger langt mer foran oss. Jeg både håper og tror at det som dere så langt har sett, er starten på noe mye større. Det er ikke sikkert at det som er hoved-geskjeften i dag, vil være bærebjelken om 10 år. Er vi så heldige å få være friske, og så heldige at vi tjener penger på det vi holder på med - så skal jeg forsikre om at det blant dagens eiere er vilje til å bruke penger på utvikling også i fremtiden.

Går det som vi håper på, tror jeg at det også i fremtiden er noen som vil finne et datterselskap i BAUTA Group fortjent til Næringsprisen. At det da vil være «noe» av oss som står her ved en senere anledning, og fortelle om ytterligere utvikling. Da kanskje på andre områder enn de vi snakker om i dag. Vi må tørre å se opp og frem, vi må tørre å ta sjanser, og vi må tørre å feile! Da først tror jeg det er mulig å drive utvikling og skape nye arbeidsplasser og verdier!

Igjen vil vi takke for Næringsprisen, men også for bidraget fra Vestnes Kommune for videre utvikling av BAUTA Group! Vi setter umåtelig stor pris på at arbeidsgiveravgiften det kommende året settes til null 😊

Takk!

Begrunnelse fra Vestnes Kommune

Bauta Group ved Daniel og Jon Arve Sundet er to dyktige leiarar som har bygd opp ei bedrift gjennom fleire år. Frå 2013 har firmaet utvikla seg frå eit selskap med 25 tilsette til eit konsern med åtte selskap og ca 440 tilsette innan ei rekke ulike bransjar.

På heimesida seier dei mellom anna: «Her bygger vi stein på stein for å bidra til verdiskaping og levende lokalsamfunn. Vi har selskaper som opererer innenfor en rekke ulike sektorer, men alle opererer etter den samme målsettingen; å alltid levere solid kvalitetsarbeid».

I dag er Bauta Group ei av dei største bedriftene i Vestnes kommune både i omsetnad og tal på tilsette. Lokalt eigarskap er viktig, og bedrifta bidreg positivt til lokalt frivillig organisasjonsliv, til stor glede for både lokalsamfunn og kommune.

Bauta Group er ei kunnskapsbedrift som både bidreg med arbeidsplassar og utvikling, men som òg tek på alvor det å rekruttere unge menneske til kommunen.

Bauta Group har vist at dei er opptatt av framtida, og er villige til å tenke nytt for å bli enda betre. Dei har fokus på FN sine bærekraftmål. Det lovar godt også for framtidas jobbskaping.

Vi treng fleire slike!

Vestnes kommune vil gratulere Bauta Group ved Daniel og Jon Arve Sundet med Næringsprisen for 2022!


Vi må tørre å se opp og frem, vi må tørre å ta sjanser, og vi må tørre å feile! Da først tror jeg det er mulig å drive utvikling og skape nye arbeidsplasser og verdier! - John Arve

Daniel Sundet sin tale:

Hei, alle sammen!

Jeg skal prøve å si noen ord. Erfaringsmessig blir jeg veldig ydmyk og rørt når jeg skal snakke om tiden som har vært, samt framtidsutsikten til BAUTA Group - men jeg skal gi det et forsøk i dag også.

Som John Arve nevte er vi veldig takknemlig for å motta næringsprisen i Vestnes Kommune for 2022. Takk til Ellen som har nominert oss, og Vestnes formannskap som vedtok at den skulle tildeles oss i BAUTA Group.

Som John Arve forteller har det vært mye som har skjedd i BAUTA de siste årene, og det er mye som kommer til å skje i årene som kommer. Det siste året har vi brukt en del ressurser, både i form av arbeidstimer og kapital for å ruste oss ytterligere for framtiden. Vi jobber blant annet for fullt med å implementere utvalgte bærekraftsmål i de ulike selskapene i konsernet. Bauta Maritime holder i tillegg på å sertifisere seg innafor ISO-9001 og ISO-14001 som omhandler henholdsvis kvalitet- og miljøaspektene i selskapet.

Vi er veldig opptatt av at arbeidet med bærekraftsmålene og ISO-sertifiseringene er noe vi skal jobbe med daglig, og ikke kun være fine ord på papiret.

Det ønsker vi også å vise gjennom det som nå skjer i BAUTA Construction. Der skal vi i gang med å bytte ut alle lys i produksjonshallene, som alene gir en besparelse på 25.000 kWt i året, samt utskiftning av eksisterende varmekilder til varmepumper. I tillegg vil vi på BAUTA Construction nå starte arbeidet med å sjekke om der er tilstrekkelig solforhold på Grønneset til å montere 500 solcellepanel på taket på produksjonshallene.

Vi har med andre ord stort fokus på å bidra med å gjøre det vi kan for å redusere klimaavtrykket.

I BAUTA Group og tilhørende datterselskaper jobber vi alltid ut i fra fastsatte mål. Rett etter innflyttingen på Trohaugen i august 2021, diskuterte vi målsetninger både på kort og mellomlang sikt. Et av punktene vi ble enige om var ei årlig omsetning på 1 milliard før 2030. Dette synes vi selv var et hårete mål da vi gikk ut fra møterommet, men etter hvert som tiden har gått og vi ser retningen BAUTA Group har tatt kun i år - med ei omsetningsøkning på over 50% fra 2021 til 2022 – er vi ikke lengre redd for å si at målet før 2030 er nesten en tredobling av årets omsetning på 370MNOK i året.

Ingenting av det som har skjedd frem til nå, og grunnlaget for videre planer i Bauta Group, hadde ikke vært mulig uten alle de dyktige ansatte.

  • Ledelsen som møter opp på de ulike kontorene rundt om med et smil om munnen, og som alltid strekker ut ei hjelpende hånd til kollegaen på nabokontoret som har behov for hjelp.
  • Formenn som e ute å følger opp alle de ulike prosjektene rundt om i Norge, for å alltid sørge for at vi leverer innenfor både pris og tid.
  • Vanlige ansatte som er borte fra familie og venner i 7-8 måneder i løpet av et år, og som står på hver eneste dag - uansett vær og vind.

Ingenting av dette hadde vært mulig uten de!

Vi har som nevnt en plan og en strategi for videre vekst, og ønsket vårt er i størst mulig grad å fortsette veksten i Vestnes Kommune. I dag er det totalt 23 stykker i administrasjonen i Bauta Group og en snittalder på 38 år. Vi prøver med andre ord å ha en god miks mellom ungt og erfarent.

Derimot ser vi en utfordring med å tredoble omsetning - og det er tilgangen på kvalifisert personell i lederstillinger.

For at dette skal bli enklere for oss og andre selskap i kommunen, er vi helt avhengige av at vi gjør Vestnes Kommune enda mer attraktiv for folk som ikke bor her i dag. Her må Vestnes Kommune i spissen legge til rette for at kommunen vår skal bli enda mer attraktiv, og legge til rette for at det skal bli attraktivt for folk i Oslo og Trondheim å flytte hjem til Vestnes. Politikerene kan anse dette som en utfordring - så skal vi i BAUTA Group gjøre det vi kan i årene framover for å utvikle oss ytterligere, skape enda flere arbeidsplasser, og gi tilbake til lokalsamfunnet.

Igjen - Tusen takk for næringsprisen!

2023 Bauta Group. All Rights Reserved

Personvern Rettigheter